شماره تماس های ضروری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

۱

خانم دکتر شاه ولایتی

ریاست دانشکده

۵۵۲۲۹۳۴۴

۲۳۰۴

۲

آقای دکتر تجلی

معاون دانشکده

۵۵۲۲۹۳۵۳

۲۳۴۵

۳

آقای دکتر احمدی

رئیس اداره پژوهش

۵۵۲۲۹۳۸۷

۲۳۰۳

۴

آقای رفیعی

رئیس اداره آموزش

۵۵۲۲۹۲۵۵

۲۳۷۹

۵

آقای امینیان

مسئول دفتر ریاست دانشکده

-

۲۳۰۴

۶

خانم مظلومی

کارشناس گروه های ارشد و دکتری

۵۵۲۲۹۳۱۴

۲۳۱۷

۷

خانم دکتر حبیبی

مدیر گروه کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری نساجی

-

۲۳۴۶

۸

آقای دکتر بیات

مدیر گروه کارشناسی پیوسته مکانیک

-

۲۳۱۸

۹

آقای دکتر ابراهیم زاده

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ارشد کشاورزی

-

۲۳۸۰

۱۰

خانم دکتر قنبری

مدیر گروه کاردانی کامپیوتر

۳۳۷۴۲۷۵۷

-

۱۱

خانم دکتر نصیری

مدیر گروه ارشد و دکتری کامپیوتر

 

۲۳۱۲

۱۲

خانم دکتر نجف زاده

مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

-

۲۵۷۲

۱۳

آقای دکتر مهاجری

مدیر گروه کاردانی پیوسته نقشه برداری و مهندسی عمران

-

۲۵۷۵

۱۴

آقای دکتر  قربانی

مدیر گروه عمومی ریاضی

-

۲۳۲۳

۱۵

آقای دکتر کسیخان

مدیر گروه عمومی زبان

-

۲۳۱۹

۱۶

آقای دکتر توحیدی

مدیر گروه ارشد مکانیک

-

۲۴۵۷

۱۷

آقایان نوروزی و اکبری

متصدی امور کنترل کلاس ها

-

۲۳۱۵

۱۸

خانم کمالی

کارشناس   امتحانات

-

۲۳۰۷

۱۹

آقای رفیعی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی نساجی

-

۲۳۳۰

۲۰

آقای عرب

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مکانیک 

-

۲۳۰۵

۲۱

خانم صائب

کارشناس گروه های کارشناسی پیوسته کشاورزی و کاردانی پیوسته نقشه برداری

-

۲۳۳۹

۲۲

آقای سادات

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته سخت افزار و کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

-

۲۳۰۶

۲۳

آقای مخدومی

کارشناس مسئول  بایگانی

-

۲۳۱۶

۲۴

آقای حسینی منفرد

کارشناس امور فرهنگی

-

۲۳۲۲

۲۵

آقای جعفری نراقی

متصدی صدور گواهی

-

۲۴۵۶

۲۶

آقای بیرالوند

کارشناس پژوهش

-

۲۳۳۷

۲۷

خانم رمضانی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۵۷۸