آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات کاربردی

 


معرفی اعضا: 

- سید مصطفی هاشمی

بررسی اثر دما و حرکت برونین نانوذرات در شبیه سازی رفتار نانو سیال

 

- مهرداد آزاده

بررسی اثر تغییرات دمای دیواره بر انتقال حرارت نانو سیال درون لوله

 

- سید امیر طبایی

بررسی عملکر هیدرولیکی – حرارتی مبدل جریان نانو سیال درون لوله با شار متغیر

 

- حمیدرضا مرادی

تحلیل اختلاط آشوبناک بر انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی درون لوله های مارپیچ

 

- احسان هاشمی

بهینه سازی عملکرد حرارتی مبدل حرارتی آشوبناک حاوی نانوسیال

 

- بابک محمدی

بررسی اثر عدم هم مرکزی دو لوله داخل هم بر انتقال حرارت طبیعی نانوسیال