عمران و نقشه برداری

 

 

 

                                برنامه پیشنهادی انجمن علمی نقشه برداری سال تحصیلی 93- 94
 

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ

توضیحات

1

کارگاه آموزشی کاربا دوربین total station

نیم سال اول

آموزش دوربین total station  طی 5 جلسه آموزشی کارگاهی

2

کارگاه آموزشی کار با دستگاه gps

نیم سال اول

آموزش دستگاه gps طی 5 جلسه آموزشی کارگاهی

3

اردوی یک روزه بازدید از سازمان نقشه برداری کشور

19 /9 /93

بازدید از سازمان مربوطه با هماهنگی قبلی

4

همایش علمی GIS ونقش آن در دنیای امروزی

3 /12 /93

اجرای همایش فوق با حضور اساتید علمی

5

آموزش نرم افزار auto cad

نیم سال اول

آموزش نرم افزار فوق طی 10 جلسه