مکانیک

 
                                                 

                برنامه پیشنهادی انجمن علمی مهندسی مکانیک تابستان 92-93

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ پیشنهادی

 

1

کارگاه آموزشی نرم افزار FLUENT

نیمه دوم آبان ماه

2

کارگاه آموزشی نرم افزار ANSYS

نیمه دوم آبان ماه

3

کارگاه آموزشی نرم افزار CATIA

نیمه اول آذر ماه

4

کارگاه آموزشی نرم افزار  Matlab

نیمه اول آذر ماه

5

بازدید از صنایع هوایی درنا

نیمه دوم آبان ماه

6

بازدید از  ایران خودرو دیزل

نیمه اول آذر ماه

7

طرح پژوهشی (رباتیک)