اولویت های پژوهشی سازمانها

 

-          دانشگاه آزاد اسلامی

 

-          ارتباطات میان فرهنگی وبینالملل

-          وزارت رفاه و تامین اجتماعی

 

-          مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

-          معاونت امور آب و فاضلاب وزارت نیرو

 

-           وزارت تعاون

-          اولویت های پژوهشی وزارت رفاه  و تامین اجتماعی

-          پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ

-          وزارت بازرگانی

-          ( مطالعات حوزه بازرگانی خارجی_داخلی_حوزه های مرتبط )

 

-          معاونت امور برق وزارت نیرو

-           مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 

-          وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

-          وزارت نیرو (سازمان انرژی های نو ایران)

 

-          دانشکده داروسازی - علوم پزشکی

-          صندوق حمایت از پژوهشگران

 

-          سازمان حفاظت محیط زیست

-          (معاونت محیط زیست انسانی )

-          معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

 

-          دانشکده علوم پزشکی مشهد

-          مرکز مدیریت بیماریها اداره پیشگیری از حوادث

-          وزارت امور خارجه

-          مطالعات هنر و رسانه 

-          شرکت گاز استان تهران 

-          بانک ملی 

-          برق منطقه ای غرب

-       سازمان خصوصی سازی

-        دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 

-        گروه اقتصاد