مدیر گروه

عمومی ریاضینام: مهرزاد قربانی مندولکانی

رشته تحصیلی: آمار ریاضی

مقطع تحصیلی:
دکترا

آدرس الکترونیکی:

  me_ghorbani38@yahoo.com

تلفن : 9-55229200       داخلی: 2323" برنامه حضور " 


ایام هفته – ساعت

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

حضور

حضور

نماز و نهار

حضور

جلسه شورای دانشکده

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

چهارشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

پنج شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

حضور