کارشناس گروه

 
کاردانی پیوسته نقشه برداری نام: 
یزدان اکبری

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 آدرس الکترونیکی:  

  تلفن:    9-55229200          داخلی: 2339