کارشناس گروه

کاردانی پیوسته نقشه برداری 

نام: ندا صائب

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 آدرس الکترونیکی:  

  تلفن:    ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰        داخلی: ۲۳۳۹