مدیر گروه

کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته عمران و نقشه برداری  

نام: فواد مهاجری
رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - سازه 
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی

آدرس الکترونیکی :

mohajeri@iausr.ac.ir

تلفن:    ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی:  ۲۵۷۵