مدیر گروه

کاردانی پیوسته نقشه برداری  

نام: فواد مهاجری

رشته تحصیلی:  مهندسی عمران - سازه 

مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی

آدرس الکترونیکی :

mohajeri@iausr.ac.ir

تلفن:    ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی:  ۲۵۷۵