آزمایشگاهها و کارگاهها

۱- آزمایشگاه مصالح ساختمانی

۲- آزمایشگاه تکنولوژی بتن

۳- آزمایشگاه مکانیک خاک
۴- آزمایشگاه سیالات
۵- آزمایشگاه مقاومت مصالح