اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران و نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

۱

فواد مهاجری ناو

دکتری تخصصی

مهندسی سازه

استادیار

مقاوم سازی ابنیه و پل، مدیریت طراحی مهندسی محصولات جدیدُ رویکرد سیستماتیک در حل مساله

۲

سمیه یوسیفی

دکتری تخصصی

مهندسی آب

استادیار

مدلسازی رفتار سیلاب، رواناب سطحی، سیلاب شهری، مدیریت سیل

۳

رضا آقا طاهر

دانشجوی دکتری

مدیریت ساخت

مربی

نقشه برداری زمینی ، سیستم های حامی تصمیم گیری (DSS)، روش های پیشرفت ساخت، مدیریت بحران و GIS

۴

محمد حسین رشیدی مهر آبادی

دانشجوی دکتری

مهندسی آب

مربی

مدیریت منابع آب، مدیریت سیلاب شهری، سیستم های سطوح آبگیر باران

۵

علی ظفری

کارشناسی ارشد

عمران - فتوگرامتری

مربی

توپوگرافی، فتوگرامتری، GIS، ژئودزی