کارشناسان گروه


کارشناسی پیوسته سخت افزار و کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

 

نام: علی سادات

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 آدرس الکترونیکی : 

  تلفن:    9-55229200      داخلی:     2306


 کاردانی پیوسته نرم افزار نام:
هادی علیخانی

رشته تحصیلی: 

مقطع تحصیلی: کاردانی

 آدرس الکترونیکی: 

  تلفن:   9-55229200      داخلی:  2306