مدیران گروه

 


کارشناسی ارشد (کامپیوتر)


نام: رضا عصاره 

رشته تحصیلی: معماری کامپیوتر

مقطع تحصیلی: 
 دانشجوی دکترا

آدرس الکترونیکی:  

reza_assareh@yahoo.com

تلفن مستقیم: 9-55229200
     کارشناسی پیوسته (سخت افزار) و 
کارشناسی ناپیوسته  (نرم افزار )  نام: سید محمد تقی عدل 

رشته تحصیلی: کامپیوتر 

مقطع تحصیلی:
دانشجوی دکترا  

آدرس الکترونیکی: 

تلفن مستقیم: 9-55229200
   
کاردانی کامپیوترنام: حامد احمدی

رشته تحصیلی: کامپیوتر 

مقطع تحصیلی:
دانشجوی دکتری

آدرس الکترونیکی:  

ahmadihd@gmail.com

تلفن مستقیم: 9-55229200