اعضای هیات علمی

 

 

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

گرایش

۱

مجید حق پرست 

دکتری

استادیار

سخت افزار

۲

مهرداد مائین

دکتری

استادیار

سخت افزار

۳

سارا نجف زاده

دکتری

استادیار

شبکه

۴

رضا عصاره 

 دکتری

استادیار

سخت افزار

۵

 علیرضا ریواز 

کارشناسی ارشد

مربی

نرم افزار

۶

محمدرضا جهانگیر 

 دکتری

استادیار

سخت افزار

۷

فاطمه نصیری 

 دکتری

استادیار

سخت افزار

۸

الهام قنبری

دانشجوی دکتری

مربی

نرم افزار

۹

حامد احمدی

دانشجوی دکتری

مربی

نرم افزار

۱۰

سید محمد تقی عدل

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار