اعضای هیات علمی

 

 


اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر


ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

گرایش

1

مجید حق پرست 

دکتری

استادیار

سخت افزار

2

مهرداد مائین

دکتری

استادیار

سخت افزار

3

سارا نجف زاده

دکتری

استادیار

شبکه

4

رضا عصاره 

 

 

 

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار

5

 علیرضا ریواز 

کارشناسی ارشد

مربی

نرم افزار

6

محمدرضا جهانگیر 

 دکتری

استادیار

سخت افزار

7

فاطمه نصیری 

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار

8

الهام قنبری

دانشجوی دکتری

مربی

نرم افزار

9

حامد احمدی

دانشجوی دکتری

مربی

نرم افزار

10

سید محمد تقی عدل

دانشجوی دکتری

مربی

سخت افزار