کارشناسان گروه


کاردانی و کارشناسی مهندسی کشاورزی


نام:
ندا صائب

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 آدرس الکترونیکی:  

  تلفن:    9-55229200          داخلی:  2339کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزینام: 
لیلا مظلومی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 آدرس الکترونیکی:  

  تلفن:    9-55229200       داخلی: 2317