مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

نام: علی اکبر تجلی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

مقطع تحصیلیدکتری

آدرس الکترونیکی:
aliakbartajali@gmail.com

تلفن:۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۳۸۰  " برنامه حضور "   

ایام هفته – ساعت

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۳-۱۲

۱۵-۱۳

۱۷-۱۵

شنبه

 

 

نماز و نهار

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده

یکشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

پنج شنبه

کلاس

کلاس

-

-