مدیر گروه


کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

 

نام: محمد رضا ابراهیم زاده

رشته تحصیلی: مکانیک ماشین کشاورزی

مقطع تحصیلیدکترا

آدرس الکترونیکی:

mrebrahimzadeh@yahoo.com

تلفن:   55229200 -9   داخلی:2380  " برنامه حضور "
  

ایام هفته – ساعت

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

 

 

نماز و نهار

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده

یکشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

دوشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

سه شنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس