آزمایشگاهها و کارگاهها


 

آزمایشگاه و کارگاههای گروه آموزشی کشاورزی دانشکده فنی مهندسی

 

ردیف

نام­آزمایشگاه و کارگاه

دروس ارائه شده

کارشناس

تلفن داخلی

محل استقرار

1

خاکشناسی

شیمی آلی/ خاکشناسی/ رابطه آب و خاک و گیاه / حاصلخیزی خاک/شیمی تجزیه

پرویز فرهادی

2397

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

2

ژنتیک

بیماری های گیاهی/ ژنتیک پ گیاه شناسی 1/کنترل و گواهی بذر/پروژه

ساسان فرهنگیان کاشانی

2396

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

3

تشریح و رده بندی

حشره شناسی و دفع آفات/مرتعداری/علفهای هرز و کنترل آن

حمیدرضا محبی

2377

طبقه سوم ساختمان آزمایشگاه

4

ایستگاه هواشناسی

هوا و اقلیم شناسی

پرویز فرهادی

 

ضلع غربی مجتمع یادگار امام (ره)

5

مزرعه

صادق سالمی

عملیات زراعی/عملیات کشاورزی/ پروژه