اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی گروه های آموزشی مهندسی کشاورزی دانشکده فنی و مهندسی 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

گرایش

مرتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی


حسن رضا اعتباریان  

 
دکتری


گیاه پزشکی


استاد

بیماری های قارچی گیاهان، کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی توسط باکتری ها و قارچ ها، مدیریت بیماری های گیاهی 

 حسن قهاری 

 

دکتری

 گیاه پزشکی

دانشیار

حشره شناسی(سیستماتیک حشرات و کنترل بیولوژیک) 


 
محمد رضا ابراهیم زاده 

 


دکتری


مکانیک ماشین های کشاورزی


استادیار


نگهداری و تعمیرات – ماشین های کشاورزی- سازه ها

 
علیرضا پازکی
  

 دکتری

 

زراعت

 

 دانشیار

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی-تنش های محیطی- تنظیم کننده های رشد گیاهی-کشاورزی ارگانیک-مکانیزم های آنتی اکسیدانی و غیرآنتی اکسیدانی مقابله با تنش ها-بیومارکرهای تخریب- تکنولوژی و فیزیولوژی بذر - مدلسازی کشاورزی -کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در کشاورزی 


علی اکبر تجلی
 
دکتری


مرتع و آبخیزداریدانشیار

 

گیاهان دارویی- اکولوژی 

کورش جمعه خالدی دکتری


ژنتیک


استادیار

تنوع زیستی جانوری-بررسی بیان ژن در دام ها-تشخیص افتراق بین نژادوگونه ای


صادق اشکانیدکتری


اصلاح نباتات


استادیار


بیوتکنولوژی


ابولفضل رشیدی اصل
 


دکتری


اصلاح نباتات


استادیار


اصلاح گیاهان زراعی-بیومتری-اصلاح در جهت مقاومت به تنش ها-بیوتکنولوژی گیاهی

 

 


امید صادقی پور

   


دکتری


زراعت


دانشیار

جنبه های به زراعی حبوبات، بررسی تاثیر تنش های محیطی بررشدو عملکردگیاهان زراعی، بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جنبه های مختلف رشد و نمو گیاهان زراعی 

سید مصطفی حسینی مزینانی 


دکتری


زراعت

 


استادیار


  گیاهان دارویی 

 

رضا منعم 

 

دکتری

 

زراعت

 

استادیار

 

کشاورزی پایدار ( زراعت ارگانیک و حفاظتی) 

محمد مهدی نیکخواه 

 


کارشناس ارشد


شیمی


مربی


 شیمی کشاورزی

 

محسن علیخانی  

 


دکتری

اقتصاد کشاورزی


استادیار

 
اقتصاد کشاورزی

ابراهیم شریفی عاشورآبادی    

دکتری

زراعت
 

استادیار

زراعت


 
علی ملک ثابت  

 
کارشناسی ارشد


زراعت
 


مربی

 

زراعت و کشاورزی پایدار


امین آزادی  


دکتری

 
اصلاح نباتات


استادیار

 
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

 کامران پروانک

 

 

  دکتری

 

خاک  شناسیاستادیار

کنترل آلودگی و فیزیک و حفاظت خاک و آب- کاربرد مدل های فیزیکی و ریاضی در انتقال آب و املاح در خاک و گیاه- کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و ژئوستاتیستیک      ( زمین آمار) در علوم کشاورزی- مدل های پیش بینی کننده میزان فرسایش و رسوب

محمد هادی فرزانه  

دکتری

 

خاک  شناسی

استادیار

خاک و جنبه های مرتبط باآن

لیلا حسنی رضایی
 

دکتری

خاک  شناسی

استادیار

بیولوژی خاک(قارچ)-شیمی و حاصلخیزی خاک