کارشناسان گروه


کاردانی و کارشناسی مهندسی نساجی

نام: سید حمیدرضا رفیعی

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع  تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 آدرس الکترونیکی


 N_rafie@yahoo.com

 تلفن:    9-55229200     داخلی:  2325


کارشناسی ارشد مهندسی نساجینام: 
لیلا مظلومی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

 آدرس الکترونیکی:  

  تلفن:    9-55229200    داخلی: 2317