مدیر گروه


کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی نساجینام:
 سیما حبیبی


رشته تحصیلی: شیمی نساجی و علوم الیاف

مقطع تحصیلی:
دکترا

آدرس الکترونیکی

sima.habibi@gmail.com

 تلفن:    9-55229200     داخلی:  2346


                                                                                                 " برنامه حضور" 

ایام هفته- ساعت

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

شنبه

 

 

نماز و نهار

 

جلسه شورای دانشکده

یکشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

دوشنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

سه شنبه

حضور

حضور

کلاس

کلاس

چهارشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

پنج شنبه