اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی گروه های آموزشی مهندسی نساجی دانشکده فنی و مهندسی 

گرایش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیتشیمی نساجی و علوم الیاف

خسرو فریزاده

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

حسین نجفی کوتنائی

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

مازیار پروین زاده

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

شیرین نوربخش

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

سیما حبیبی

دکتری

استادیار

تولید الیاف- نانوتکنولوژی- نانو کامپوزیت پلیمری- نانو الیاف

اعظم طالبیان 

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

علی اشجاران 

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

شیوا هاشمی زاد 

دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

علی اکبر ذوالریاستین 

 دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

محسن حسینخانی  

دانشجوی دکتری

استادیار

رنگرزی - چاپ و تکمیل

غلامرضا گودرزی 

کارشناسی ارشد

مربی

رنگرزی - چاپ و تکمیل

سید محمد رضا میرخان

دکتری

استادیار

شیمی نساجی و علوم الیافتکنولوژی نساجی

حمیدرضا موحد  

دکتری

استادیار

ریسندگی و بافندگی

مهرداد حاجیلاری 

دکتری

استادیار

ریسندگی و بافندگی

علی پیروی 

 دکتری

استادیار

ریسندگی و بافندگی، علوم الیاف و منسوجات بی بافت

علی صدیقی 

کارشناسی ارشد

مربی

ریسندگی و بافندگی