مدیران گروه


کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات

 

نام: محمد بیات

رشته تحصیلی: مکانیک گرایش طراحی کاربردی

مدرک تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی :  

Bayat_mail@yahoo.com

تلفن: 9-55229200        داخلی: 2318کارشناسی ناپیوسته مهندسی خودرو و  کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک


نام: امیر توحیدی

رشته تحصیلی: مکانیک

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی: 

tohidi@iausr.ac.ir

تلفن : 9-55229200         داخلی: 2457