آزمایشگاهها و کارگاههاآزمایشگاه و کارگاههای گروه آموزشی مکانیک دانشکده فنی مهندسی

 

ردیف

نام­آزمایشگاه و کارگاه

دروس ارائه شده

کارشناس

تلفن داخلی

محل استقرار

1

هیدرولیک و پنوماتیک

هیدرولیک وپنوماتیک

یاسرحیدرپور

2357

ساختمان شیخ صدوق

2

مکانیک سیالات وترمودینامیک 

ترمودینامیک صنعتی­/ مکانیک سیالات / ترمودینامیک/

امیر حامد مومنی فراهانی

2359

ساختمان کارگاه

3

مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

امیر حامد مومنی فراهانی

2359

ساختمان کارگاه

4

ماشین ابزار

ماشین ابزار

اسماعیل اکبری

2363 

سوله مکانیک

5

دستگاه های الکتریکی خودرو

 دستگاههای الکتریکی

محمدعلی حقانی

 

سوله مکانیک

6

انتقال قدرت اتوماتیک

 انتقال قدرت اتوماتیک

محمدعلی حقانی

 

سوله مکانیک

7

نقص یابی

 نقص یابی

محمدعلی حقانی

 

سوله مکانیک

8

جوشکاری

کارگاه عمومی/جوشکاری و ورقکاری /کارگاه مکانیک

حجت کریمی

2358

ساختمان کارگاهها

9

شاسی و بدنه

کارگاه شاسی و بدنه

مجید صبوری

 

ساختمان شیخ صدوق

10

ورقکاری

ورقکاری

حجت کریمی

2358

 

11

مولد قدرت

مولد قدرت

وحید امری علیشاه

 

ساختمان شیخ صدوق

12

سوخت رسانی

سوخت رسانی

وحید امری علیشاه

 

ساختمان شیخ صدوق

13

انتقال قدرت معمولی

کارگاه انتقال قدرت معمولی

مجید صبوری

 

ساختمان شیخ صدوق