اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی گروه های آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی

گرایش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

  

مهندسی

مکانیک

جامدات

زهرا اویسی

دکتری

کشاورزی-مکانیک ماشین های کشاورزی

محمد فرجی مهیاری

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

امیرخرم

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

محمدبیات

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

هاشم قره بابایی

کارشناسی ارشد

مکانیک-طراحی کاربردی

حسین ترابیان

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

محمد سامانی

دکتری

هوافضا-دینامیک و مکانیک پرواز

حسین لطفی جندقی

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

علی اکبر لطفی نیستانک

دکتری

مکانیک-طراحی کاربردی

بهروز همتی

کارشناسی ارشد

مکانیک-ساخت و تولید

علیرضا نجاتی

دانشجوی دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی


 


مهندسی

مکانیک

سیالات

علیرضا رئوف پناه

دکتری

مکانیک-حرارت سیالات

ناصرشایگان

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

سید زعیم موسوی محمدی

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

سید علی صدر واقفی

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

سید محمد رضا موسوی حکمتی

دانشجوی دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

مریم فلاح عباسی

دانشجوی دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

بابک کامکاری

 دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

قاسم عرب

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

محسن قدیانی

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی

رضا صباغ

کارشناسی ارشد

مکانیک-تبدیل انرژی

امیر توحیدی

دکتری

مکانیک-تبدیل انرژی