رییس اداره آموزش
نام:
 پرویز رفیعی
 

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع تحصیلی:  کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

parvizrafiyasl@yahoo.com

تلفن:    55229255          داخلی:   2379