رییس اداره پژوهش
نام: حامد احمدی

رشته تحصیلی: کامپیوتر

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی :

 

تلفن: 55229360      داخلی: 2303