معاون دانشکدهنام: علی اکبر تجلی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی :

aliakbartajali@gmail.com

تلفن: ۵۵۲۲۹۳۷۵      داخلی: ۲۳۸۰