معاون دانشکده
نام: علی اکبر تجلی

رشته تحصیلی: علوم مرتع

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس الکترونیکی :

tajali_a@yahho.com

تلفن: 55229375      داخلی: