معرفی دانشکده

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

  اداره امور پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی برای اطلاع رسانی بهتر و بیشتر به اعضای هیات علمی این دانشکده و سایر اعضای هیات علمی واحد، اقدام به ایجاد قسمت "امور پژوهشیدر سایت دانشکده نمود است که تمام فعالیتهای پژوهشی دانشکده، فرمها و آیین نامه ها از طریق این قسمت قابل دسترسی می باشد.

برای بهبود اطلاع رسانی و کیفیت سایت دانشکده فنی و مهندسی، می توانید به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایید.